ESEMÉNYNAPTÁR

March 2021
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

szgyf_banner.jpg

Gondozotti Ügyintéző: Ménesiné Pap Éva
Adminisztrátor: Bánfi Sándorné

Telefon :  30/289/3349

A gondozotti ügyintéző az Aranysziget Otthonban a gondozási részleg  tagjaként dolgozik. Az ellátott beköltözése napjától vezeti a felvétellel kapcsolatos nyilvántartásokat, intézi a lakcímváltozás bejelentését, a behozott ruhaneműkről, használati tárgyakról leltárt készít, gondoskodik a nála letétbe helyezett értéktárgyakról, takarékbetétkönyvről, stb. A gondozott meghatalmazása alapján kezeli – nyugdíjak felvétele, gondozási díj levonása, különbözet kifizetése - a pénzeket.

 

Térítési díj

Az intézményben biztosított ellátásért díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díjat a fenntartó évente határozza meg.

A személyi térítési díj felső határa az intézményi térítési díj. Az ellátottak részére a fizetendő személyi térítési díjat az intézmény igazgatója állapítja meg a rendszeres havi jövedelme, illetve jelentős pénz és ingatlanvagyona alapján.

A megállapított személyi térítési díjat az adott hónapban esedékes havi jövedelem átvételekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 20. napjáig kell megfizetni. Az érvényes szabályozásnak megfelelően, az egyéni gyógyszerigények költségét az ellátott személy viseli személyre szóló számlázás szerint.

Ha az ellátásra jogosult a térítési díjat egészében vagy részben nem képes megfizetni, illetve nem fizet meg, a tartásra köteles hozzátartozó részére fizetési kötelezettséget akkor lehet megállapítani, ha a család havi összjövedelméből levonva a havi személyi térítési díjat, az egy főre jutó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét.

Az ellátottak a térítési díj megfizetés után visszamaradó jövedelmükkel szabadon rendelkeznek. A költőpénzt a személyi térítési díj megállapítását követően kell meghatározni, és az ellátott rendszeres jövedelméből visszahagyni, illetve a költőpénz minimális összegére kerekíteni.

A költőpénz havi összege nem lehet kevesebb a tárgyév január 1-jén érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20%-ánál, ha a térítési díjat úgy állapították meg az idősek otthonában, hogy az vagyont is terhel, 30%-nál.

A lakó a két hónapot meg nem haladó, előre bejelentett távolléte idejére a személyi térítési díja 20 %-át fizeti. A távolléti napok naptári éves szinten összesíthetők. Nem minősül távollétnek a rendszeres hétvégi távollét. A két hónapot meghaladó távollét idejére: a.) az egészségügyi intézményben történő kezelés időtartamára a megállapított személyi térítési díj 40 %-át

b.) az a) pont alá nem tartozó esetben a személyi térítés díj 60%-át fizeti.